Ettevõtlikkus ja töökoht kui õpikeskkond (EECQ & WLE)


Teadmiste, oskuste ja hoiakute peale mõtlemine võimaldab teadvustada teemasid, mis on olulised indiviidi ettevõtlikkuse arendamisel. Käesolevas enesehindamise vahendis/küsimustikus toodud küsimused ja väited käsitlevad ettevõtlikkusega seotud teemasid ja isegi kui mõnes väites on ettevõtluse sõna sees, siis see kajastab ainult vastaja üldisi hoiakuid. Küsitlus viiakse läbi Erasmus + projekti raames. Küsitluse andmeid kasutatakse konfidentsiaalselt, ainult tulemuste üldistamiseks, kuidas toetada üliõpilaste ja töötajate ettevõtlikkust toetavate pädevuste arengut ning õpetamise metoodikat ülikoolides.

Palun lugege väiteid põhjalikult ja püüdke neid hinnata iseenda seisukohalt. Küsimustiku täitmisel palun avaldage oma arvamust ettevõtlikkust toetavaid pädevusi ja hoiakuid käsitlevate teemade kohta, mis on olulised ettevõtlikkuse mõistmisel ja arendamisel. Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, oleme huvitatud Teie isiklikust arvamusest. Kui Te soovite küsimusi või vastuseid kommenteerida, kirjutage palun oma mõtted vabas vormis küsimustiku lõpus olevasse kasti.

Ettevõtluspädevus

1. Elus tuleb ikka ette olukordi, millel pole lihtsaid lahendusi. Kuidas Te sellistes olukordades tavaliselt mõtlete ja otsuseid langetate? Palun hinnake enda nõustumist/mittenõustumist järgmiste väidetega.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Analüüsin seda, mida selle olukorra kohta juba tean
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Teadvustan, kuidas sellest olukorrast mõtlen (eelarvamused jm)
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Kui üks mõtlemisviis ei vii mind olukorra mõistmisele lähemale, mõtlen alternatiivsetele võimalustele
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
2. Alljärgnevalt esitame väiteid inimeste mitmesuguste omaduste kohta. Palun märkige iga väite puhul, mil määral Te sellega nõustute või mitte. 
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
See, kel pole kaasasündinud eeldusi ei saavuta ettevõtluses edu ka kõvasti pingutades
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Ettevõtlikkus on omadus, mida ei saa õppimisega eriti muuta
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Ettevõtjaks saamiseks on vaja erilisi, kaasasündinud eeldusi
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Usun oma võimesse olla loov
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Olen mitmeid kordi tõestanud, et saan hakkama ka keerukamate loovate ülesannetega
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Arvan, et saan hästi hakkama originaalsete ideede ja lahenduste pakkumisega
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
3. Teeme enda elus igapäevaselt mitmeid otsusi (nt töökoha valik, käitumine kaaslastega,  erinevate pakkumiste vastu võtmine või tagasi lükkamine, erinevatel üritustel osalemine). Palun hinnake, kuivõrd üks või teine väide on kooskõlas Teie tegutsemisega.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Teen nii mõnegi otsuse seepärast, et mitte tunda end halvasti enda tegutsemise pärast
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Teen mitmeid otsuseid seepärast, et vältida häbisse jäämist
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Mu tegevustes peegeldub see, kes ma enda arvates tõeliselt olen
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Teen, mida ma enda seisukohalt pean oluliseks ja ei lase end kergesti mõjutada
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
4. Kujutage ette, et peate leidma lahenduse mingile keerukamale probleemile ning palun hinnake, kuivõrd järgnevad väited kirjeldavad Teie tegutsemist probleemi lahendama asudes.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Pööran ettevaatavalt tähelepanu asjaoludele, mis võivad kujuneda tulevikus probleemiks
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Küsin endalt palju küsimusi, et selgitada probleemi olemust, et sellest põhjalikult aru saada
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Püüan probleemi hinnata mitmest vaatenurgast ja mõelda välja erinevaid lahendusi
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Sobiva lahenduse valimise järel mõtlen välja selle rakendamise plaani ja järjestan plaani elluviimiseks vajalikud tegevused
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
5. Kuidas planeerid enda igapäevaseid tegevusi ja ka kaugema eesmärgini jõudmist. Palun hinnake, kuivõrd need väited kirjeldavad Teid.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Kontrollin regulaarselt, kas plaan võimaldab eesmärki saavutada
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Oma päeva planeerides sean ma ülesanded tähtsuse järjekorda
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Olukorras, kus mul on palju teha, suudan ma keskenduda kõige olulisematele asjadele
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Suuremad ülesanded jaotan väiksemateks osadeks
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus

6. Järgnevalt palume Teil vastata mõningatele jätkusuutlikkusega seotud väidetele. Jätkusuutlikkuse all mõeldakse  siin loodushoidu, säästlikku tarbimist, taaskasutust jne. Ettevõtte sotsiaalne vastutus tähendab, et äritegevuses võetakse arvesse majandustulemusi, seaduskuulekust, eetilist käitumist ja ühiskonna/kogukonna arengusse panustamist.

  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Oskan hästi tuvastada jätkusuutliku arengu võimalusi
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Järgin jätkusuutlikkuse põhimõtteid oma igapäevastes tegevustes
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Olen nõus muutma enda tegevusi jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimiseks.
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Arvan, et jätkusuutlikuks arenguks on ettevõtte sotsiaalne vastutus kriitilise tähtsusega
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Arvan, et sotsiaalselt vastutustundlik tegevus ja kasumlikkus on üheaegselt saavutatavad
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus

7. Palun mõelge oma kogemusele inimestega suhtlemisel ning hinnake, kuivõrd alljärgnevad väited kehtivad Teie kohta.

  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Julgen teiste poole pöörduda, kui vajan abi
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Olen tolerantne oma kaaslaste vigade suhtes
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Mulle meeldib kohtuda uute inimestega
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Uutes või muutunud olukordades jään rahulikuks ja saan vastuseisust üle
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Suudan oma halbu tundeid teadlikult muuta olukorras, kui midagi läheb halvasti
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Kui olen kellegi peale ärritunud, siis rahunen enne maha, kui asja arutama hakkan
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
8. Palun hinnake, kuivõrd järgnevad väited kehtivad Teie kohta.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Kui on võimalus olla kuskile aktiivselt kaasatud, siis kasutan seda viivitamatult
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Tavaliselt olen ma edasiviivate muutuste poolt
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Uskudes oma ideesse, liigun edasi, vaatamata ettetulevatele takistustele
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
9. Palun mõelge oma kogemusele grupis töötades. Palun hinnake, kuivõrd alljärgnevad väited kehtivad Teie kohta.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Kohtlen kõiki grupikaaslasi võrdsete meeskonnaliikmetena
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Teen jõupingutusi, et kaasata koostöösse grupi teisi liikmeid
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Olen võimeline koostööd tegema erinevate inimestega
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
JÄRGNEVAS ESITATAKSE TEILE MÕNED KÜSIMUSED SEOTUNA ETTEVÕTLUSEGA. PALUN LUGEGE NEID TÄHELEPANELIKULT JA VASTAKE TÄPSELT NII, NAGU OSKATE.
10. Kujutlege, et kaalute ettevõtlusega alustamist või igapäevaelus mõne idee rakendamist ja Teil on selleks vaja leida –uusi võimalusi. Palun hinnake, mil määral kirjeldavad järgmised väited Teie tegutsemist.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Püüan infot otsides alati märgata uusi ärivõimalusi
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Näen tihti seoseid eelnevalt mitteseotud valdkondade (aspektide) vahel
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Oskan teha vahet väärtuslikel ja vähem väärtuslikel võimalustel
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Oskan ära tunda veel kasutamata potentsiaalseid võimalusi ideede rakendamisel
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
11. Ettevõtte loomist mõjutab ümbritsev keskkond (nt  kultuuriline, poliitiline, majanduslik, looduslik). Palun hinnake, mil määral nõustute järgmiste väidetega.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Suudan määratleda keskkonna tegureid (kultuurilisi, poliitilisi, majanduslikke, looduslikke) oma (äri)idee arendamiseks
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Olen teadlik oma tulevase eriala/tegevusvaldkonna arengusuundadest
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Mõistan, kuidas ettevõtjana ja/või igapäevaelus tegutseda keskkonda säästvalt
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
12. Palun märkige, mil määral nõustute järgmiste väidetega rahaasjade korraldamise kohta.
  Pole üldse nõus Pigem pole nõus Nii ja naa Pigem olen nõus Olen täiesti nõus
Hoian oma rahaasjadel hoolikalt silma peal
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Uurin erinevaid võimalusi, enne kui oma raha investeerin
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Enne tegevusega alustamist mõtlen läbi, mis see mulle maksma läheb ja mis kasu ma sellest saan
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus
Mulle on oluline jälgida majanduses toimuvat ja olla kursis majandusliku olukorraga laiemalt
Pole üldse nõus
Pigem pole nõus
Nii ja naa
Pigem olen nõus
Olen täiesti nõus

13. Palun hinnake oma ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi selleks, et läbida protsessi (toote/teenuse) idee sünnist ja arendamisest kuni turule jõudmise ning kasumi teenimiseni.  

1 – mul puudub arusaam ettevõtlusprotsessist, …, 5 – mul on väga hea arusaam terviklikust ettevõtlusprotsessist, sest oman ettevõtluskogemust ettevõtlusprotsessi läbimisel.

1
2
3
4
5

JÄRGMISENA PALUN VASTAKE KÜSIMUSTELE OMA TÖÖKOHA KOHTA JA ENDA KUI TÖÖTAJA KOHTA SELLEL TÖÖKOHAL

Palun hinnake, mil määral nõustute järgmiste väidetega võttes arvesse  oma kogemust praegusel töökohal. (neid andmeid kasutatakse konfidentsiaalselt, ainult tulemuste üldistamiseks)

Vastates mõelge oma praegusele töökohale

  pole üldse nõus pigem pole nõus nii ja naa pigem olen nõus olen täiesti nõus
Võtan osa ja saan aru mitmekesistest olukordadest ja protsessidest oma töökohal
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Üldiselt ma tean, millist tööd minu kolleegid sellel töökohal teevad
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Ma saan aru oma töökoha eesmärkidest
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Oma töös puutun kokku keeruliste probleemide lahendamisega
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Mu töö ei ole ühekülgne, eeldatakse, et kasutan oma töös mitmekülgseid oskusi
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Saan oma tööl tagasisidet/mentorlust/juhendamist (nt teistelt töötajatelt)
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Mul on juurdepääs vajalikele ressurssidele, mis aitavad mul õppida (näiteks teised töötajad, materjalid, kliendid, konkurendid, tarnijad ja professionaalsed võrgustikud)
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Mind julgustatakse kvalifikatsiooni omandama/täiendama
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Hindan enda töö tulemuslikkust
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Mul on lubatud oma töös iseseisvalt otsuseid teha
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Oma valdkonna probleemide lahendamine on oluline osa minu tööst
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Mul on aega mõelda oma töötulemuste üle
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Oma töökohal saan kogemusi erinevaid tööülesandeid täites
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Mul on ettenähtud aeg töötada läbi ülesanded, et oma teadmisi ja oskusi arendada
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Saan oma valdkonna kolleegidelt või ülemustelt tunnustust
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Minu kolleegid või ülemused tunnustavad mind kui oma ala eksperti
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Minu kolleegid või ülemused tunnustavad mind oma kogemuste arendamise eest
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Minu kolleegid või ülemused tunnustavad mind kui töökohal õppijat
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Minu enda nägemus oma valdkonna arengust tulevikus (nt „sillaehitus“, „tarkvara arendamine“ vm), on kooskõlas selle töökoha visiooniga
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus
Töökoha ärilise tegevusega seotud eesmärgid (näiteks millistes projektides osaleda) on kooskõlas minu enda eesmärkidega oma ametialaste oskuste arendamisel
pole üldse nõus
pigem pole nõus
nii ja naa
pigem olen nõus
olen täiesti nõus

Isikuandmed

Isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid kasutatakse andmete töötlemisel ainult üldistatult

Vanus

Sugu
Rahvus
Haridus
Põhiharidus
Keskharidus
Rakenduskõrgharidus
Bakalaureus
Magister
Doktor (PhD vm)
Muu (täpsustage): 
Lõpetatud eriala (täpsustage):
Ettevõtte nimi, kus praegu töötate
Ametikoht:
Tööaeg:
täistööaeg (üle 20t nädalas)
osaline tööaeg (kuni 20t nädalas)
Kas teil on ettevõtluskogemus
mul on praegu oma ettevõte
ma olin ettevõtja, aga enam mitte (ettevõtte tegevus on praeguseks lõppenud)
Muu: 
Kas Teil on pereliikmeid (õde/vend, vanavanemad jt) kes on või on olnud ettevõtjad?
Kas Teil on lähedasi sõpru, kes on või on olnud ettevõtjad?
E-posti aadress

Märkused või küsimused küsimustiku kohta palun kirjutage vabas vormis allolevasse kasti