Hoiatus: JavaScripti kasutamine on teie veebilehitsejas keelatud. Te ei pruugi saada vastata kõikidele küsimustele. Palun kontrollige võimalusel oma veebilehitseja seadeid.

Ettevõtlikkus ja töökoht kui õpikeskkond (EECQ & WLE)

Teadmiste, oskuste ja hoiakute peale mõtlemine võimaldab teadvustada teemasid, mis on olulised indiviidi ettevõtlikkuse arendamisel. Käesolevas enesehindamise vahendis/küsimustikus toodud küsimused ja väited käsitlevad ettevõtlikkusega seotud teemasid ja isegi kui mõnes väites on ettevõtluse sõna sees, siis see kajastab ainult vastaja üldisi hoiakuid. Küsitlus viiakse läbi Erasmus + projekti raames. Küsitluse andmeid kasutatakse konfidentsiaalselt, ainult tulemuste üldistamiseks, kuidas toetada üliõpilaste ja töötajate ettevõtlikkust toetavate pädevuste arengut ning õpetamise metoodikat ülikoolides.

Palun lugege väiteid põhjalikult ja püüdke neid hinnata iseenda seisukohalt. Küsimustiku täitmisel palun avaldage oma arvamust ettevõtlikkust toetavaid pädevusi ja hoiakuid käsitlevate teemade kohta, mis on olulised ettevõtlikkuse mõistmisel ja arendamisel. Siin ei ole õigeid ega valesid vastuseid, oleme huvitatud Teie isiklikust arvamusest. Kui Te soovite küsimusi või vastuseid kommenteerida, kirjutage palun oma mõtted vabas vormis küsimustiku lõpus olevasse kasti.

Ettevõtluspädevus
(See küsimus on kohustuslik)
1. Elus tuleb ikka ette olukordi, millel pole lihtsaid lahendusi. Kuidas Te sellistes olukordades tavaliselt mõtlete ja otsuseid langetate? Palun hinnake enda nõustumist/mittenõustumist järgmiste väidetega.
Analüüsin seda, mida selle olukorra kohta juba tean
Teadvustan, kuidas sellest olukorrast mõtlen (eelarvamused jm)
Kui üks mõtlemisviis ei vii mind olukorra mõistmisele lähemale, mõtlen alternatiivsetele võimalustele
(See küsimus on kohustuslik)
2. Alljärgnevalt esitame väiteid inimeste mitmesuguste omaduste kohta. Palun märkige iga väite puhul, mil määral Te sellega nõustute või mitte. 
See, kel pole kaasasündinud eeldusi ei saavuta ettevõtluses edu ka kõvasti pingutades
Ettevõtlikkus on omadus, mida ei saa õppimisega eriti muuta
Ettevõtjaks saamiseks on vaja erilisi, kaasasündinud eeldusi
Usun oma võimesse olla loov
Olen mitmeid kordi tõestanud, et saan hakkama ka keerukamate loovate ülesannetega
Arvan, et saan hästi hakkama originaalsete ideede ja lahenduste pakkumisega
(See küsimus on kohustuslik)
3. Teeme enda elus igapäevaselt mitmeid otsusi (nt töökoha valik, käitumine kaaslastega,  erinevate pakkumiste vastu võtmine või tagasi lükkamine, erinevatel üritustel osalemine). Palun hinnake, kuivõrd üks või teine väide on kooskõlas Teie tegutsemisega.
Teen nii mõnegi otsuse seepärast, et mitte tunda end halvasti enda tegutsemise pärast
Teen mitmeid otsuseid seepärast, et vältida häbisse jäämist
Mu tegevustes peegeldub see, kes ma enda arvates tõeliselt olen
Teen, mida ma enda seisukohalt pean oluliseks ja ei lase end kergesti mõjutada
(See küsimus on kohustuslik)
4. Kujutage ette, et peate leidma lahenduse mingile keerukamale probleemile ning palun hinnake, kuivõrd järgnevad väited kirjeldavad Teie tegutsemist probleemi lahendama asudes.
Pööran ettevaatavalt tähelepanu asjaoludele, mis võivad kujuneda tulevikus probleemiks
Küsin endalt palju küsimusi, et selgitada probleemi olemust, et sellest põhjalikult aru saada
Püüan probleemi hinnata mitmest vaatenurgast ja mõelda välja erinevaid lahendusi
Sobiva lahenduse valimise järel mõtlen välja selle rakendamise plaani ja järjestan plaani elluviimiseks vajalikud tegevused
(See küsimus on kohustuslik)
5. Kuidas planeerid enda igapäevaseid tegevusi ja ka kaugema eesmärgini jõudmist. Palun hinnake, kuivõrd need väited kirjeldavad Teid.
Kontrollin regulaarselt, kas plaan võimaldab eesmärki saavutada
Oma päeva planeerides sean ma ülesanded tähtsuse järjekorda
Olukorras, kus mul on palju teha, suudan ma keskenduda kõige olulisematele asjadele
Suuremad ülesanded jaotan väiksemateks osadeks
(See küsimus on kohustuslik)

6. Järgnevalt palume Teil vastata mõningatele jätkusuutlikkusega seotud väidetele. Jätkusuutlikkuse all mõeldakse  siin loodushoidu, säästlikku tarbimist, taaskasutust jne. Ettevõtte sotsiaalne vastutus tähendab, et äritegevuses võetakse arvesse majandustulemusi, seaduskuulekust, eetilist käitumist ja ühiskonna/kogukonna arengusse panustamist.

Oskan hästi tuvastada jätkusuutliku arengu võimalusi
Järgin jätkusuutlikkuse põhimõtteid oma igapäevastes tegevustes
Olen nõus muutma enda tegevusi jätkusuutlikkuse põhimõtete järgimiseks.
Arvan, et jätkusuutlikuks arenguks on ettevõtte sotsiaalne vastutus kriitilise tähtsusega
Arvan, et sotsiaalselt vastutustundlik tegevus ja kasumlikkus on üheaegselt saavutatavad
(See küsimus on kohustuslik)

7. Palun mõelge oma kogemusele inimestega suhtlemisel ning hinnake, kuivõrd alljärgnevad väited kehtivad Teie kohta.

Julgen teiste poole pöörduda, kui vajan abi
Olen tolerantne oma kaaslaste vigade suhtes
Mulle meeldib kohtuda uute inimestega
Uutes või muutunud olukordades jään rahulikuks ja saan vastuseisust üle
Suudan oma halbu tundeid teadlikult muuta olukorras, kui midagi läheb halvasti
Kui olen kellegi peale ärritunud, siis rahunen enne maha, kui asja arutama hakkan
(See küsimus on kohustuslik)
8. Palun hinnake, kuivõrd järgnevad väited kehtivad Teie kohta.
Kui on võimalus olla kuskile aktiivselt kaasatud, siis kasutan seda viivitamatult
Tavaliselt olen ma edasiviivate muutuste poolt
Uskudes oma ideesse, liigun edasi, vaatamata ettetulevatele takistustele
(See küsimus on kohustuslik)
9. Palun mõelge oma kogemusele grupis töötades. Palun hinnake, kuivõrd alljärgnevad väited kehtivad Teie kohta.
Kohtlen kõiki grupikaaslasi võrdsete meeskonnaliikmetena
Teen jõupingutusi, et kaasata koostöösse grupi teisi liikmeid
Olen võimeline koostööd tegema erinevate inimestega
JÄRGNEVAS ESITATAKSE TEILE MÕNED KÜSIMUSED SEOTUNA ETTEVÕTLUSEGA. PALUN LUGEGE NEID TÄHELEPANELIKULT JA VASTAKE TÄPSELT NII, NAGU OSKATE.
(See küsimus on kohustuslik)
10. Kujutlege, et kaalute ettevõtlusega alustamist või igapäevaelus mõne idee rakendamist ja Teil on selleks vaja leida –uusi võimalusi. Palun hinnake, mil määral kirjeldavad järgmised väited Teie tegutsemist.
Püüan infot otsides alati märgata uusi ärivõimalusi
Näen tihti seoseid eelnevalt mitteseotud valdkondade (aspektide) vahel
Oskan teha vahet väärtuslikel ja vähem väärtuslikel võimalustel
Oskan ära tunda veel kasutamata potentsiaalseid võimalusi ideede rakendamisel
(See küsimus on kohustuslik)
11. Ettevõtte loomist mõjutab ümbritsev keskkond (nt  kultuuriline, poliitiline, majanduslik, looduslik). Palun hinnake, mil määral nõustute järgmiste väidetega.
Suudan määratleda keskkonna tegureid (kultuurilisi, poliitilisi, majanduslikke, looduslikke) oma (äri)idee arendamiseks
Olen teadlik oma tulevase eriala/tegevusvaldkonna arengusuundadest
Mõistan, kuidas ettevõtjana ja/või igapäevaelus tegutseda keskkonda säästvalt
(See küsimus on kohustuslik)
12. Palun märkige, mil määral nõustute järgmiste väidetega rahaasjade korraldamise kohta.
Hoian oma rahaasjadel hoolikalt silma peal
Uurin erinevaid võimalusi, enne kui oma raha investeerin
Enne tegevusega alustamist mõtlen läbi, mis see mulle maksma läheb ja mis kasu ma sellest saan
Mulle on oluline jälgida majanduses toimuvat ja olla kursis majandusliku olukorraga laiemalt
(See küsimus on kohustuslik)

13. Palun hinnake oma ettevõtlusalaseid teadmisi ja oskusi selleks, et läbida protsessi (toote/teenuse) idee sünnist ja arendamisest kuni turule jõudmise ning kasumi teenimiseni.  

1 – mul puudub arusaam ettevõtlusprotsessist, …, 5 – mul on väga hea arusaam terviklikust ettevõtlusprotsessist, sest oman ettevõtluskogemust ettevõtlusprotsessi läbimisel.

(See küsimus on kohustuslik)

JÄRGMISENA PALUN VASTAKE KÜSIMUSTELE OMA TÖÖKOHA KOHTA JA ENDA KUI TÖÖTAJA KOHTA SELLEL TÖÖKOHAL

Palun hinnake, mil määral nõustute järgmiste väidetega võttes arvesse  oma kogemust praegusel töökohal. (neid andmeid kasutatakse konfidentsiaalselt, ainult tulemuste üldistamiseks)

Vastates mõelge oma praegusele töökohale

Võtan osa ja saan aru mitmekesistest olukordadest ja protsessidest oma töökohal
Üldiselt ma tean, millist tööd minu kolleegid sellel töökohal teevad
Ma saan aru oma töökoha eesmärkidest
Oma töös puutun kokku keeruliste probleemide lahendamisega
Mu töö ei ole ühekülgne, eeldatakse, et kasutan oma töös mitmekülgseid oskusi
Saan oma tööl tagasisidet/mentorlust/juhendamist (nt teistelt töötajatelt)
Mul on juurdepääs vajalikele ressurssidele, mis aitavad mul õppida (näiteks teised töötajad, materjalid, kliendid, konkurendid, tarnijad ja professionaalsed võrgustikud)
Mind julgustatakse kvalifikatsiooni omandama/täiendama
Hindan enda töö tulemuslikkust
Mul on lubatud oma töös iseseisvalt otsuseid teha
Oma valdkonna probleemide lahendamine on oluline osa minu tööst
Mul on aega mõelda oma töötulemuste üle
Oma töökohal saan kogemusi erinevaid tööülesandeid täites
Mul on ettenähtud aeg töötada läbi ülesanded, et oma teadmisi ja oskusi arendada
Saan oma valdkonna kolleegidelt või ülemustelt tunnustust
Minu kolleegid või ülemused tunnustavad mind kui oma ala eksperti
Minu kolleegid või ülemused tunnustavad mind oma kogemuste arendamise eest
Minu kolleegid või ülemused tunnustavad mind kui töökohal õppijat
Minu enda nägemus oma valdkonna arengust tulevikus (nt „sillaehitus“, „tarkvara arendamine“ vm), on kooskõlas selle töökoha visiooniga
Töökoha ärilise tegevusega seotud eesmärgid (näiteks millistes projektides osaleda) on kooskõlas minu enda eesmärkidega oma ametialaste oskuste arendamisel
Isikuandmed

Isikuandmed on konfidentsiaalsed ja neid kasutatakse andmete töötlemisel ainult üldistatult

(See küsimus on kohustuslik)
Vanus
(See küsimus on kohustuslik)
Sugu
(See küsimus on kohustuslik)
Rahvus
(See küsimus on kohustuslik)
Haridus
(See küsimus on kohustuslik)
Lõpetatud eriala (täpsustage):
(See küsimus on kohustuslik)
Ettevõtte nimi, kus praegu töötate
(See küsimus on kohustuslik)
Ametikoht:
(See küsimus on kohustuslik)
Tööaeg:
(See küsimus on kohustuslik)
Kas teil on ettevõtluskogemus
(See küsimus on kohustuslik)
Kas Teil on pereliikmeid (õde/vend, vanavanemad jt) kes on või on olnud ettevõtjad?
(See küsimus on kohustuslik)
Kas Teil on lähedasi sõpru, kes on või on olnud ettevõtjad?
E-posti aadress

Märkused või küsimused küsimustiku kohta palun kirjutage vabas vormis allolevasse kasti